Algemene Voorwaarden

Voorwaarden binnenstalling

 1. Verhuurder stelt aan de huurder ter beschikking, gelijk huurder heeft aanvaard, een plaats in de stallingsruimte gelegen aan Klaverveld 49 te Oud Vossemeer
 2. Door de verhuurder ter beschikking gestelde plaats is bestemd te worden gebruikt als stallingsplaats voor caravan, camper, vouwwagen, auto of boot.
 3. De stallingsplaats wordt ter beschikking gesteld voor de duur van 12 maanden. Ingaande op 1 november en eindigend op 31 oktober. Indien de huurder niet met inachtname van een opzegtermijn van 3 maanden voor de afloop van de overeengekomen duur schriftelijk opzegt, wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor de duur van 12 maanden en zo vervolgens. Deze overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
 4. De huurder zal het vastgestelde bedrag van de stalling voldoen binnen 2 weken na de factuurdatum. Eventuele verhogingen van het stallingsgeld zullen slechts mogelijk zijn per verlengingsdatum. De verhuurder zal een eventuele verhoging van het stallinggeld uiterlijk 3 maanden voor de afloop van de (verlengde) contractduur schriftelijk aan de huurder bekendmaken.
  B. Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij rechtswege in verzuim en heeft Caravanstalling Zeeland zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het hele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
  C. Caravanstalling Zeeland heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel door de huurder is voldaan.
 5. Voor binnenstalling kan het gestalde object 5 keer per jaar worden opgehaald of gebracht. Het ophalen en brengen wordt gezien als 1 handeling. De huurder dient hieromtrent minimaal 48 uur van tevoren met verhuurder afspraken te maken.
 6. Het object wordt door de verhuurder nooit afgegeven aan derden, zonder expliciete schriftelijke toestemming van de huurder of diens gemachtigden.
 7. Het is de huurder niet toegestaan zelf het gestalde object te (ver)plaatsen. De huurder zet bij het brengen van de caravan deze op een door de verhuurder aangewezen plaats. De verhuurder zet de caravan in de stallingruimte. Bij het ophalen geschiedt e.e.a. in gelijke zin.
 8. De huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object WA-, en/of casco te verzekeren.
 9. De binnenstalling is van 1 november tot 15 maart gesloten. Wanneer er tijdens de winterperiode gebruik wordt gemaakt van de caravan bv. voor wintersportvakantie dient dit kenbaar gemaakt te worden voordat het object in het najaar wordt gestald.
 10. De huurder is verplicht voor de stalling alle gasflessen en ander ontvlambare of ontplofbare stoffen uit het object te verwijderen.

Versie: Juli 2019

Voorwaarden huur opslag units voor bedrijf en particulier

 1. De huurder ontvangt direct na ondertekening van het contract een sleutel van betreffende unit / container. Hiervoor is een borg verschuldigd van € 75,- te betalen voor de ingebruikname. Bij beëindiging van het contract zal dit bedrag na inlevering van de sleutel worden terugbetaald. 
 2. Facturering van de huurprijs door de verhuurder aan de huurder geschiedt voor aanvang van de huur periode. De huurprijs is bij vooruitbetaling per gehuurde periode verschuldigd. Bij huur van minimaal 6 maanden met vooruitbetaling ontvangt u over deze periode 5% korting. Bij huur van minimaal 12 maanden met vooruitbetaling ontvangt u 10% korting.
 3. Alle rechterlijke en buitengerechtelijke incassokosten die verhuurder moet maken indien huurder in verzuim is zijn geheel voor rekening van de huurder. Bij eventuele uitbesteding van incasso bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 200,-
 4. Indien de huurder in gebreke is gesteld is verhuurder na 1 maand na de te betalen huurperiode zonder betaling van de huurder gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de zaken die zich in het gehuurde object bevinden al dan niet toebehorend aan de huurder te vernietigen of af te voeren. Zo lang de goederen zich nog in het pand bevinden is de huurder gerechtigd om deze zaken op te eisen van de verhuurder zulks onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de achterstallige huurpenningen alsmede alle door verhuurder gemaakte kosten door huurder prompt worden voldaan.
 5. Huurder dient het gehuurde object gedurende de gehele duur van de overeenkomst daadwerkelijk, behoorlijk en zelf te gebruiken, uitsluitend overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming. Het is de huurder niet toegestaan om in het gehuurde zaken voorhanden te hebben die een strafbaar feit zouden kunnen leveren dan wel ontvlambare of ontplofbare stoffen op te slaan dan wel een object zodanig te gebruiken dat er schade aan het milieu kan ontstaan. Daarnaast is het de huurder niet toegestaan om aan bederf onderhevige of levende zaken in het verhuurde op te slaan of te laten verblijven.
 6. Het is niet toegestaan in het gehuurde zaken op te slaan waarvoor van overheidswege een vergunning vereist is. Verhuurder kan verplicht worden door milieutoezichthouders van de overheid om toegang te verschaffen tot de ruimtes. Huurder is verplicht zich aan de regels te houden van het besluit Wet Milieubeheer, Transport en Opslag. Bij overtreding hiervan draagt de huurder dan ook al zich hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid.
 7. Huurder dient zelf de opgeslagen zaken te verzekeren tegen risico’s van brand, diefstal en waterschade.
 8. Het is de huurder niet toegestaan zonder schiftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde aan derden te verhuren, in gebruik af te staan of het gebruik met derden te delen.
 9. Huurder is verplicht bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde ten genoegen in de oorspronkelijke staat op te leveren. Ontruimd en schoon. Na inspectie en ontvangst van de sleutel zal de borg worden terugbetaald.
 10. Op alle handelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkoming van overeenkomsten, alsmede op de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoeringen van die overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Versie: Juli 2019